§ 1. WSTĘP

 1. Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1219, z 2018 r. poz. 650) i jest udostępniany Klientom nieodpłatnie w formie, która umożliwia jego pobieranie, utrwalenie i wydrukowanie za pośrednictwem Serwisu.
 2. Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Klient zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Klient potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, rozumie jego treść, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. DEFINICJE

Administrator/OrganizatorFundacja Customer Fixe Spółka Komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-017), przy ul. Krzemienieckiej 26/2,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000803815, nr NIP 7272838821
adres poczty elektronicznej: cfx@customerfixe.com,
Cennikudostępniana w Serwisie informacja o opłatach należnych Administratorowi za świadczone na rzecz Klienta Usługi.
Dane Osobowedane identyfikujące Klienta, zgromadzone przez Administratora m.in. poprzez formularz rejestracyjny korzystania z Serwisu oraz poprzez Konto Klienta i przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności Serwisu.
Hasłociąg znaków ustalonych przy dokonaniu Rejestracji, niezbędny do korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.
Klientosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług, na zasadach określonych Regulaminem i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Kontooznaczony adresem e-mail (Login) i hasłem zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Serwisie;
Konsumentosoba fizyczną dokonująca z Administratorem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Metody Płatnościusługa przekazu płatności za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi.
Nazwa Klientanazwa/adres e-mail Klienta podawana/y w formularzu rejestracji na etapie zakładania Konta, umożliwiająca/y późniejszą identyfikację Klienta podczas korzystania z Serwisu, w tym podczas zawierania Umowy
Newsletterbiuletyn elektroniczny stanowiący Usługę bezpłatną świadczoną na rzecz Klienta, informujący o aktualnościach z zakresu tematyki, której dotyczą Usługi.
Regulaminniniejszy regulamin, określający m.in. warunki i zasady korzystania z Serwisu, Rejestracji, świadczenia Usług przez Administratora oraz procedury reklamacyjnej.
Rejestracjaczynność polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonana za pomocą panelu rejestracji udostępnionego przez Administratora w Serwisie
Publikacje Cyfrowedostępne za pośrednictwem Serwisu pliki elektroniczne, zawierające treści, obrazy, materiały video, zdjęcia lub dźwięki, będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, 1293) w szczególności szkolenia, kursy i inne formy przekazywania wiedzy.
Serwisrozwiązanie informatyczne znajdujące się pod adresem internetowym www.obslugaklienta.pro oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Klientów
Uczestnikuczestnicząca w Wydarzeniu osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu zgłoszenia.
Umowaumowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem na czas przewidziany w Regulaminie.
Umowa Licencyjnaumowa na korzystanie przez Klienta z Publikacji Cyfrowych, zawierana pomiędzy Klientem a Administratorem, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługiwszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w szczególności polegające na udostępnieniu Klientowi możliwości dostępu do Serwisu oraz korzystania z Serwisu, a także zawieraniu z Administratorem Umów Licencyjnych na korzystanie z Publikacji Cyfrowych i możliwości składania zamówień na Wydarzenia.
Wydarzenieszkolenie, kurs, warsztat, seminarium, konferencja, kongres, zjazd lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze organizowane przez Fundację Customer Fixe Spółka Komandytowa.
Zamawiającyosoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę na udział w Wydarzeniu, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie oraz w zgłoszeniu uczestnictwa w Wydarzeniu.
Zamówienie Publikacji Cyfrowejzłożona przez Klienta za pośrednictwem Serwisu oferta zawarcia Umowy Licencyjnej.

§ 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej i materiałów, należą do Administratora, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Serwis jest udostępniany przez Administratora za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
 3. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się lub skorzystania przez Klienta z Publikacji Cyfrowych.
 4. W celu korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie przez Klienta urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów oraz połączenia z siecią Internet.
 5. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz w sposób nienaruszający praw Administratora oraz praw osób trzecich.
 6. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności związanej z korzystaniem z Serwisu.
 7. Skorzystanie z Serwisu równoznaczne jest z zaakceptowaniem Regulaminu. Niezależnie od tego dokonanie skutecznej Rejestracji wymaga dokładnego zapoznania się z Regulaminem oraz akceptacji jego postanowień.
 8. O ile w Serwisie nie wskazano inaczej poszczególne Usługi, zgodnie z informacjami podanymi przy ich zamawianiu przez Klienta wymagają Rejestracji.
 1. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Administratora na utratę renomy, dobrego imienia lub na jakąkolwiek szkodę.
 2. Klient nie jest uprawniony do publicznego udostępniania lub rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych ani do zachęcania lub zezwalania jakimkolwiek osobom trzecim na ich publiczne udostępnianie lub rozpowszechnianie, w tym w szczególności przez publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.
 3. Klient korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Publikacje Cyfrowe w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w ich treść, strukturę, formę, grafikę ani w mechanizm działania Serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Serwisu, strony internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Administratora w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących własnych towarów i Usług, w formach stosowanych w Internecie.
 6. Oprócz niniejszego Regulaminu mogą obowiązywać dodatkowe regulaminy uzupełniające niniejszy Regulamin, w szczególności w zakresie dodatkowych usług.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE.

 1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia po stronie Klienta następujących wymagań technicznych:
 2. posiadania urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny,
 3. zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa w pkt a) powyżej wersji przeglądarki internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Internet Explorer Google Chrome lub innej kompatybilnej, obsługującej pliki cookies,
 4. posiadania aktywnego konta poczty e-mail.
 5. Przed skorzystaniem z Usługi Klient obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości co do technicznych możliwości korzystania z Usług Klient powinien zwrócić się do Administratora wysyłając stosowne zapytanie na adres: cfx@customerfixe.com.
 6. Jakość odtwarzanych materiałów wideo dostępnych w ramach Publikacji Cyfrowych może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane będą materiały wideo.
 7. Administrator dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie było poprawne. Jednak Administrator nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do usług (np. wskutek zablokowania dostępu do Usługi pomimo postępowania zgodnego z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem należy zgłaszać do Administratora na adres e-mail: cfx@customerfixe.com.
 8. Administrator informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie, z którego korzysta Klient (firewalle-blokady, niewłaściwe wersje przeglądarki internetowej, programy antywirusowe i inne) mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
 9. Administrator za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu z gwarantowanym czasem ich świadczenia na poziomie 95%. Administrator zastrzega sobie prawo do przerw serwisowych.

§ 5. ZASADY DOSTĘPU DO USŁUG W SERWISIE.

 1. Korzystanie z Usług może być bezpłatne lub odpłatne.
 2. Cena określana jest każdorazowo przy danej Usłudze oferowanej w Serwisie.
 3. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług nieodpłatnych następuje każdorazowo z chwilą skorzystania z Serwisu przez Klienta, a w przypadku Newslettera, z chwilą skutecznego dokonania przez Użytkownika subskrypcji (zamówienia) Newslettera.
 4. Zawarcie Umowy o oświadczenie Usług odpłatnych następuje w wyniku skutecznie dokonanej przez Użytkownika Rejestracji oraz uiszczenia przez Klienta zapłaty za daną Usługę.

§ 6. REJESTRACJA ORAZ UMOWA NA KORZYSTANIE Z SERWISU.

 1. W celu dokonania Rejestracji Klient powinien podać swoje Dane Osobowe oznaczone w formularzu jako obowiązkowe, a następnie zaakceptować Regulamin oraz zatwierdzić Rejestrację. Rejestracja Klienta w Serwisie i utworzenie dla niego indywidualnego Konta dokonuje się z momentem zatwierdzenia przez niego formularza Rejestracji.
 2. Podczas procesu Rejestracji Klient wypełnia dostępny w Serwisie formularz rejestracyjny i postępuje zgodnie z zaleceniami. Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy hasła dostępu do swojego indywidualnego Konta w Serwisie powiązanego z Nazwą Klient Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego hasła dostępu do Konta.
 3. Zatwierdzenie formularza rejestracyjnego wypełnionego przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż podane Dane Osobowe są prawdziwe oraz że jest on uprawniony do dysponowania tymi danymi. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie Danych Osobowych niezgodnych z rzeczywistością, nieprawdziwych lub dotyczących osób trzecich.
 4. W przypadku osób fizycznych dla założenia Konta niezbędne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Zabronione jest korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie Konta, w tym udostępnianie loginu oraz hasła Klienta innym Klientom oraz podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł do Kont innych Klientów.
 6. W przypadku śmierci Klienta, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Klienta będącego osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, Umowa na korzystane z Serwisu wygasa, natomiast Konto Klienta zostaje usunięte wskutek zgłoszenia i wykazania Administratorowi okoliczności stanowiących podstawę do wygaśnięcia Umowy.

§ 7. USŁUGA NEWSLETTER.

 1. W ramach Usługi Newsletter Administrator wysyła zamówiony przez Klienta Newsletter na adres e-mail podany przez Klienta.
 2. Usługa subskrypcji (wysyłania na podany adres e-mail) Newslettera jest usługą bezpłatną i jest dostępna dla wszystkich Klientów, którzy podadzą swój adres e-mail za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza zamieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 3. Możliwość korzystania przez Klientów z Usługi Newsletter jest uwarunkowana posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 4. Każdy Newsletter pochodzący od Administratora adresowany do Klienta zawiera:
 5. informację o nadawcy;
 6. wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki;
 7. informację o sposobie rezygnacji z korzystania z Usługi w postaci Newslettera lub zmianie jej parametrów (np. adresu poczty elektronicznej Klienta).

§ 8. LICENCJA I DOSTĘP DO PUBLIKACJI CYFROWYCH.

 1. Dla uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej konieczne jest zawarcie przez Klienta z Administratorem Umowy Licencyjnej.
 2. Poprzez zawarcie Umowy Licencyjnej Klient otrzymuje niewyłączną, odpłatną lub nieodpłatną licencję na korzystanie z danej Publikacji Cyfrowej przez czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta nie dłużej niż przez czas określony w opisie danej Publikacji Cyfrowej.
 3. Dostęp do Publikacji Cyfrowych wymaga rejestracji i możliwy jest jedynie przez przeglądarkę internetową. Klient nie jest uprawniony do ściągania, zapisywania lub kopiowania w jakikolwiek sposób Publikacji Cyfrowych.
 4. Do zawarcia Umowy Licencyjnej niezbędne jest złożenie przez Klienta za pośrednictwem Serwisu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową.
 5. Złożenie Zamówienia na daną Publikację Cyfrową następuje poprzez aktywowanie widocznych za pośrednictwem Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej oferowanej Publikacji Cyfrowej i dalsze postępowanie zgodnie ze wskazówkami podawanym Klientowi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia na daną Publikację Cyfrową zostanie przez Administratora wysłana wiadomość e-mail na adres podany przez Klienta. Otrzymanie przez Klienta wiadomości informującej o przyjęciu Zamówienia na daną Publikację Cyfrową do realizacji oznacza, iż zostało ono złożone prawidłowo i jest równoznaczne z zawarciem Umowy Licencyjnej.
 7. W celu uzyskania dostępu do danej Publikacji Cyfrowej oferowanej odpłatnie za pośrednictwem Serwisu, Klient zobowiązany jest dokonać płatności w sposób określony w § 11 niniejszego Regulaminu.
 8. Administrator przystępuje do realizacji Zamówienia na daną Publikację Cyfrową po otrzymaniu należności uiszczonej przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem. Momentem uiszczenia przez Klienta należności za dostęp do danej Publikacji Cyfrowej jest moment zaksięgowania należnej opłaty na wskazanym przez Administratora koncie bankowym.
 9. Po odnotowaniu na Koncie Administratora płatności za daną Publikację Cyfrową poinformuje on Klienta o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową wysyłając wiadomość z kodem dostępu na wskazany przez niego adres e-mail.
 10. Rozpoczęcie świadczenia Usługi udostępniania danej Publikacji Cyfrowej zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 15 dni od momentu przekazania Klientowi będącemu konsumentem informacji o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową. W przypadku wyrażenia zgody Klienta będącego Konsumentem na natychmiastowe wykonanie umowy i udostępnienie mu treści cyfrowych przed upływem ustawowego terminu na odstąpienie od umowy oraz po potwierdzeniu, że został on poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielenia tej zgody, lub Klienta nie będącego Konsumentem, udostepnienie danej Publikacji Cyfrowej zostanie zrealizowane nie później niż w ciągu 2 dni od chwili powiadomienia Klientowi o rozpoczęciu realizacji Zamówienia na Publikację Cyfrową.
 11. Jakiekolwiek naruszenie postanowień Umowy Licencyjnej na Publikację Cyfrową uprawnia Administratora do niezwłocznego wypowiedzenia Umowy Licencyjnej, poprzez złożenie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu na podany przez niego adres e-mail.
 12. Publikacje Cyfrowe mają charakter wyłącznie edukacyjny. Wskutek korzystania z Publikacji Cyfrowych Klient otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy dana Publikacja Cyfrowa. Administrator nie gwarantuje Klientom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Publikacji Cyfrowej. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami prezentera.
 13. W ramach Serwisu niewyłączna licencja udzielana jest na dostęp do wielokrotnego odtworzenia danej Publikacji Cyfrowej. Dostęp możliwy będzie od chwili uzyskania licencji przez czas posiadania przez Klienta aktywnego Konta nie dłużej niż przez czas na jaki wykupiono dostęp. W przypadku kursu on-line „Skuteczna reklama na Facebooku” okres ten wynosi 12 m-cy.

§ 9. UCZESTNICTWO W WYDARZENIACH.

 1. Za pośrednictwem Serwisu możliwe jest dokonanie zgłoszenia uczestnictwa na organizowane przez Administratora (zwanego dalej Organizatorem) Wydarzenia.
 2. Warunkiem zgłoszenia udziału w Wydarzeniu jest przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www, – wypełnionego formularza zgłoszenia lub potwierdzenie zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem.
 3. Składający zamówienie oświadcza, że jest upoważniony do reprezentowania Zamawiającego i złożenia zamówienia w imieniu i na rzecz Zamawiającego. W przypadku braku takiego upoważnienia Organizatorowi przysługuje prawo do obciążenia osoby składającej zamówienie pełnymi kosztami Wydarzenia.
 4. W ciągu 5 dni roboczych od przesłania Organizatorowi formularza zgłoszenia lub potwierdzenia zgłoszenia w rozmowie telefonicznej z konsultantem, Zamawiający otrzyma (za pośrednictwem: e-maila), potwierdzenie wpisania Uczestnika na listę Wydarzenia. Organizator przekaże Zamawiającemu informacje niezbędne do dokonania zapłaty (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę).
 5. Zawarcie wiążącej umowy o udział w Wydarzeniu następuje w momencie dokonania przez Organizatora potwierdzenia uczestnictwa w Wydarzeniu.
 6. Po złożeniu zgłoszenia, jednak nie później niż 2 dni przed terminem Wydarzenia, Zamawiający otrzyma szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w Wydarzeniu, zawierające m.in. dane o miejscu Wydarzenia, informacje organizacyjne lub dodatkowo fakturę pro forma.
 7. Złożenie zamówienia na uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika zasad uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. Uczestnicy Wydarzeń nie mogą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały udostępniane na Wydarzeniu stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane Uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały te nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w Wydarzeniu.
 9. Wydarzenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. Poprzez udział w Wydarzeniu Uczestnik otrzyma pewną wiedzę obejmującą metodologię działania z zakresu tej dziedziny życia, której dotyczy Wydarzenie. Informacje te zostaną również uwzględnione w materiałach edukacyjnych przekazywanych Uczestnikom. Organizator nie gwarantuje Uczestnikom osiągnięcia założonego przez nich skutku związanego z tematyką Wydarzenia. Uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposób, w jaki korzysta z przedstawionych mu metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo przyznawania rabatów poszczególnym Uczestnikom na podstawie indywidualnych ustaleń.
 11. Uczestnik jest zobowiązany dokonać płatności za udział w Wydarzeniu w terminie i sposób określonym na Stronie Internetowej Serwisu. Dokonanie płatności w wyznaczonym terminie jest warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu.
 12. Koszt przejazdu na Wydarzenie oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu na Wydarzenie oraz przebywania na nim Uczestnikom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków bądź zachowujących się agresywnie, prowokująco lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa porządku i jego uczestników bądź zakłócających przebieg Wydarzenia. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje zwrot dokonanej opłaty za udział w Wydarzeniu.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia z przyczyn od niego niezależnych polegających na chorobie lub wypadku losowym osoby, która miała prowadzić prelekcję na Wydarzeniu, rezygnacji osoby prowadzącej prelekcję w czasie uniemożliwiającym jej zastąpienie, utracie prawa do korzystania z lokalu, w którym miało się odbyć Wydarzenie, wystąpieniu wypadków losowych uniemożliwiających korzystanie z lokalu, w którym miało odbyć się Wydarzenie (w szczególności pożar, zalanie, brak dostaw mediów, np. prądu etc.).
 15. W przypadku, o którym mowa w pkt. 14 Klient jest uprawniony wedle swojego wyboru do skorzystania z takiego samego Wydarzenia w innym terminie lub wykorzystania dokonanej wpłaty na inne Wydarzenie pod warunkiem, że Organizator będzie dysponował wolnymi miejscami na to Wydarzenie bądź może odstąpić od Umowy w części dotyczącej odwołanego Wydarzenia i żądać zwrotu wpłaconej kwoty w terminie 14 dni od chwili zawiadomienia o jego odwołaniu.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany daty, czasu oraz miejsca Wydarzenia. W przypadku znaczących zmian cech Wydarzenia wskazanego w Serwisie, Klient może odstąpić od umowy w części dotyczącej zmienianych usług.
 17. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za straty poniesione przez Klientów związane z przełożeniem bądź odwołaniem szkolenia powstałych z powodów niezawinionych przez Organizatora lub wskutek działania siły wyższej.
 18. Nieobecność Uczestnika na Wydarzeniu z przyczyn będących po jego stronie równoznaczne jest z należytym jej wykonaniem przez Organizatora i powoduje wygaśnięcie po stronie Uczestnika wszelkich roszczeń o wykonanie przedmiotu Umowy, jako bezprzedmiotowych.
 19. Każdy Uczestnik po Wydarzeniu otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające udział w danym Wydarzeniu.
 20. Wydarzenie może być filmowane oraz fotografowane przez Organizatora.
 21. Udział w Wydarzeniu jest równoznaczny z przeniesieniem na Organizatora szkoleń autorskich praw do nagrań i zdjęć oraz z wyrażeniem zgody na komercyjne ich wykorzystanie w przypadku:
  1. gdy Uczestnik zostanie sfilmowany lub sfotografowany w ramach udziału w Wydarzeniu,
  2. gdy Uczestnik dobrowolnie wyrazi zgodę na udzielenie wywiadu przed kamerą bądź pozowanie do zdjęć.

§ 10. CENY USŁUG ORAZ PROMOCJE.

 1. Wszystkie Ceny Usług prezentowane w ramach Serwisu podawane są w złotych polskich jako Ceny brutto, tj. z uwzględnieniem obowiązującej stawki podatku VAT. Cena podana przy danej Usłudze jest wiążąca dla Klienta w chwili złożenia Zamówienia. W podsumowaniu złożonego Zamówienia, a także w treści wystawionej faktury VAT podane są również Ceny netto Usług (ceny brutto po odjęciu obowiązujących stawek podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami) oraz stawka podatku uwzględnionego w Cenie brutto.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian Cen Usług znajdujących na Stronie Internetowej Serwisu. Wprowadzone zmiany nie mają zastosowania do Zamówień złożonych przed zmianą Ceny.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem w życie warunków danej promocji.
 4. W ramach ogłaszanych promocji Administrator zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń, które określone będą w warunkach promocji.
 5. Promocje w ramach Serwisu nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§ 11. METODY PŁATNOŚCI

 1. Klient dokonuje płatności za Usługi przy pomocy Metod Płatności wskazanych przez Administratora na Stronie Internetowej.
 2. Akceptując postanowienia regulaminu Klienci nie będący konsumentami wyrażają zgodę na przesyłanie faktur VAT i korekt faktur VAT drogą elektroniczną.

§ 12. ODSTĄPIENIE OD UMOWY I JEJ WYPOWIEDZENIE.

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od Umowy następuje poprzez poinformowanie Administratora w drodze jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy Administrator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności.
 4. Administrator dokonuje zwrotu płatności poniesionych niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy
 5. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku następujących umów:
 7. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Konsumenta o utracie prawa do odstąpienia od umowy;
 8. o świadczenie usług, jeżeli Administrator wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Administratora utraci prawo odstąpienia od umowy;
 9. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę na korzystanie z Serwisu poprzez usunięcie Konta, przy czym usunięcie Konta równoznaczne jest z rozwiązaniem Umowy Licencyjnej na korzystanie z Publikacji Cyfrowych oraz z utratą dostępu i możliwości korzystania z Publikacji Cyfrowych.

§ 13. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. Materiały Administratora jak i zawartość Strony Internetowej na które składają się w szczególności, lecz niewyłącznie: teksty, grafika, logotypy, efekty dźwiękowe, materiały wideo, zarejestrowane znaki towarowe oraz kompilacja, układ, a także wygląd Strony Internetowej, bądź też oprogramowanie zapewniające jej działanie stanowią przedmiot praw autorskich lub praw własności przemysłowej przysługujących Administratorowi i podlegają prawnej ochronie.
 2. Korzystając ze strony internetowej Serwisu, jak i uzyskując dostęp do treści chronionych w ramach świadczonych za pośrednictwem Serwisu Usług, Klient zobowiązany jest przestrzegać Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie podejmować działań stanowiących naruszenie praw własności intelektualnej.
 3. Klient umieszczając wpisy w Serwisie, w szczególności teksty, fotografie oraz grafiki zobowiązany jest nie naruszać praw wyłącznych, w tym praw autorskich i praw własności przemysłowej, Administratora lub innych podmiotów. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw oraz za wszelkie szkody tym wyrządzone.
 4. Klient poprzez umieszczenie w ramach Serwisu (w tym na stronie internetowej) swoich komentarzy oraz recenzji na temat Usług wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Administratora tych komentarzy i recenzji, w tym również na ich rozpowszechnianie w celach promocyjnych i reklamowych Serwisu.

§ 15. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW.

 1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Usług przez Administratora lub nierealizowania ich zgodnie z Regulaminem, Klient ma prawo złożenia reklamacji bezpośrednio do Administratora.
 2. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz problemy z korzystaniem z Usług należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: cfx@customerfixe.com z podaniem opisu reklamacji i przyczyn jej zgłoszenia oraz podaniem danych identyfikujących Klienta wnoszącego reklamację.
 1. Z zakresu reklamacji wyłączone są wady, usterki i nieprawidłowości związane z korzystaniem z Usług wynikające z:
  1. błędów lub pomyłek Klienta,
  2. nieprawidłowego funkcjonowania przeglądarki internetowej lub łączy telekomunikacyjnych po stronie Klienta,
  3. działalności podmiotów trzecich, które nie uczestniczą z inicjatywy Administratora w świadczeniu Usług za pośrednictwem Serwisu.
 2. Jeżeli podane w reklamacji informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Administrator zwraca się do Klienta składającego reklamację o ich uzupełnienie.
 3. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W przypadku konieczności uzupełnienia reklamacji, termin ten liczy się od dnia dostarczenia uzupełnionej reklamacji.
 4. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia, zostanie wysłana wyłącznie na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym na wyraźną prośbę Klienta, Administrator wysyła odpowiedź na reklamację na inny adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta lub w formie pisemnej na wskazany przez Klienta adres do korespondencji. Odpowiedź na reklamację zawierająca sposób jej rozpatrzenia może też być udzielona przez Administratora lub przedstawiciela Administratora bezpośrednio Klientowi drogą telefoniczną.
 5. W terminie 14 dni od dnia udzielenia przez Administratora odpowiedzi na złożoną reklamację, Klient wskazuje czy akceptuje przedstawioną propozycję rozpatrzenia tej reklamacji. Niedotrzymanie tego terminu przez Klienta uprawnia Administratora do uznania drogi postępowania reklamacyjnego za wyczerpaną i przyjęcia udzielonej odpowiedzi na reklamację za ostateczną.
 6. W przypadku braku akceptacji Klienta odnośnie do propozycji rozpatrzenia reklamacji, o której mowa w ust. 9, i podania przez Klienta przyczyn odmowy tej akceptacji, w terminie tam określonym – Administrator ponownie rozpatruje reklamację w terminie 7 dni. Odpowiedź Administratora na reklamację po upływie tego terminu jest ostateczna
 7. Konsumentowi przysługuje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. poprzez działania mediacyjne wojewódzkich inspektorów inspekcji handlowej,
  2. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej.
 8. Działania mediacyjne określone w ust.11 dostępne są po złożeniu wniosku przez Konsumenta do właściwego wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej lub właściwego stałego polubownego sądu konsumenckiego.
 9. Klient będący Konsumentem ma dodatkową możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w formie złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR.

§ 16. ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

 1. Administrator jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług Serwisu i udostępnianiu Serwisu, jeśli ich powodem jest:
 2. modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Administratora;
 3. siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Administratora).
 4. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Administrator będzie w miarę możliwości informował poprzez dostępne mu środki, w szczególności poprzez umieszczanie komunikatów na Stronie Internetowej Serwisu.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie przez Klienta obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej itp). Administrator ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą Usługi wykonuje, jak również osób, którym wykonanie Usług powierza.
 7. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnych danych, czy za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) Loginu lub Hasła. Administrator zapewnia możliwość odzyskania Hasła przez Klienta. Administrator odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie jego Loginu/i lub Hasła przez osoby trzecie nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Administratora lub z przyczyn, za które Administrator ponosi odpowiedzialność.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), które mogą ograniczyć lub uniemożliwić Klientowi dostęp do Usług w Serwisie.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Klientów, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do Serwisu, jak również za treść i poprawność danych oraz informacji wprowadzonych przez Klienta do generowanych z wykorzystaniem Serwisu Formularzy.
 11. Administrator ponosi odpowiedzialność względem Klienta niebędącego Konsumentem w granicach rzeczywistej straty poniesionej (damnum emergens) przez Klienta.
 12. W przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie którejkolwiek z Umów stanowi zarazem czyn niedozwolony odpowiedzialność Administratora wobec Klienta niebędącego Konsumentem ogranicza się wyłącznie do odpowiedzialności kontraktowej, określonej w Regulaminie.
 13. Wyłącznym źródłem zobowiązań Administratora jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 17. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator Serwisu jako administrator danych osobowych zobowiązuje się podjąć wszelkie konieczne środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich danych i treści przekazywanych przez Klienta w związku z korzystaniem przez niego z Serwisu.
 2. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)”. Klient, który dokonał rejestracji w ramach Serwisu ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania. Dane można przeglądać oraz zmieniać po zalogowaniu do Serwisu, w ramach indywidualnego Konta danego Klienta lub poprzez kontakt z Administratorem pod adresem e-mail cfx@customerfixe.com.
 3. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI znajdująca się na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1. marca 2020 r.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Może ona być spowodowana w szczególności zmianami ustawodawczymi bądź zmianami praktyki stosowania prawa, rozwojem technologii internetowych, zmianami zasad korzystania z Usług lub z Serwisu.
 3. Nie stanowi zmiany Regulaminu: zmiana zawartych w nim danych teleadresowych dotyczących Administratora ani zmiana danych Administratora wynikająca ze zmiany formy prawnej prowadzenia przez niego działalności.
 4. Jeżeli jakakolwiek część Regulaminu okaże się nieważna lub nieskuteczna w świetle przepisów obowiązującego prawa należy tę część interpretować w taki sposób, by była ona zgodna z prawem właściwym i odzwierciedlała w najbardziej zbliżonym jak to możliwe zakresie intencje danego zapisu. Pozostałe części Regulaminu pozostają w pełnej mocy i są w pełni skuteczne.
 5. Administrator ma również prawo podjąć decyzję o zaprzestaniu lub zawieszeniu świadczenia Usług. W takim przypadku poinformuje Użytkowników, zamieszczając na Stronie Internetowej Serwisu stosowną informację. Zaprzestanie lub zawieszenie świadczenia Usług może nastąpić po upływie co najmniej 30 dni od dnia zamieszczenia w/w informacji.
 6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
 7. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Administratora oraz Klienta.
 8. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy jest prawo polskie. Wszelkie spory powstałe na gruncie niniejszego Regulaminu lub Umowy, których Stronom nie uda się w pierwszej kolejności rozwiązać ugodowo, podlegają następnie rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Administratora, a w odniesieniu do Konsumentów, sąd powszechny właściwy zgodnie z ogólnymi zasadami określonymi przepisami ustawy z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.